cv

23. 11. 1980, Myjava, SK

Štúdium: 2000-2006 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Socha a priestor, prof. Jozef Jankovič, akad. soch., 1999-2002 Pedagogická fakulta Trnavskej university, Trnava, Majster odbornej výchovy 1995-1999 Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Bratislava, Tvarovanie dreva a rezbárstvo

Pedagogické aktivity: Od 2011 VŠVU Bratislava, SK

Spoločné výstavy: 2014 BUBLINA, Galerie S.V.U. Mánes Diamant, Praha, CZ 2012 We are still alive, Danubiana: Bratislava, SK  - BURBULAS, LDS Galerijoje ARKA, Vilnius, LT – BURBULIS, LMS Gallery, Rīga, LV - TRI ŠTVRTÝ, Galerie města Blanska, Blansko, CZ 2011Socha a objekt XVI., Resculpture.sk a Juka Kawai, výstavná sieň SVÚ, Bratislava, SK – Design v soche, socha v designe, Večer u Klingera, Max Klinger, firma Kabinet, Bratislava, SK – RESCULPTURE.sk, OC Mlyny, Nitra, SK 2010TB Banská Stanica, slovensko-nórske sochárske sympózium, Banská St a nica Contemporary, Banská Štiavnica, SK – Wildness, Banská Stanica Contemporary, Banská Štiavnica, SK – VÝSTAVA, Nitrianska galéria, Nitra, SK 2009TBD Kingdom, galéria Medium, Bratislava, SK – Zem Slovensko, Kysucká galéria, Oščadnica, SK – Socha a objekt XIV., Výstavná sieň SVÚ, Bratislava, SK 2008TRENČÍN‚ 08 – Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, SK – TB Dalane kunstprosjekt, Dalane videregående skole, Egersund, a exteriér regiónu Dalane, NO – Socha a objekt XIII., Dom umenia, Bratislava, SK 2007Stretnutie III, Galéria M, Rovinka, SK – Fakty / Artefakty, 1. bienále plastiky malého formátu Pezinok, Pezinok, SK 2006Art film, Bratislava, SK – Small scale/sculpture/malý formát, Showroom Konsepti, Bratislava, SK 2005Prieskum z prieskumu, Považská galéria, Žilina, SK 2004Šupkambek, ŠUV, Bratislava, SK 2003Grafika a socha, výstava prác študentov VŠVU, Galéria Art MA, Dunajská Streda, SK 2002Exhibition, Viedeň, AT – Portrét Ľudovíta Rajtera a Eugeňa Suchoňa, Múzeum Pezinok, Pezinok, SK 2001Expresie, Prieskum z prieskumu, Považská galéria, Žilina, SK – DESIGN CENTRUM VOLKSWAGEN, Wolfsburg, D

Individuálne výstavy: 2010Inside, down, s E. Masarykovou, galéria ENTER, Bratislava, SK

Workshopy a sympóziá: 2010TB Banská Stanica, Banská Štiavnica, SK 2009PANTA RHEI, Uherské Hradište, CZ 2007My Vy Sebe Si, Zázrivá, SK 2006H2O, Nimnica, SK – Mezníky pamĕti, Litvínov, CZ – 2006TU a TERAZ, Zázrivá, SK – WOOD, Zlín, SK 2005KAKAKA, Orónsko, PL – Interdisciplinárne riešenia reálneho a virtuálneho priestoru, Kremnica, SK 2004Project Bus, Orónsko, PL 2003Sochárske sympózium v dreve, Kulturinsel Einsiedel, D – Interdisciplinárne riešenia reálneho a virtuálneho priestoru, Beladice, SK

Education: 2000 – 2006 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Sculpture and Space studio, Prof. Jozef Jankovič 1999 – 2002 Pedagogical Faculty of Trnava’s University, Master of Specialist education 1995 – 1999 Secondary School of Applied Arts of Josef Vydra in Bratislava, Wood Design and Wood Carving Studio, Marián Mudroch

Educative Activity: Since 2011 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, SK

Collective Exhibitions: 2011Sculpture and Object XVI., Resculpture.sk and Juka Kawai, exhibition hall of SVÚ, Bratislava, SK – Design in Sculpture, Sculpture in Design, Evening at Klinger, Max Klinger, showroom of Kabinet, Bratislava, SK – RESCULPTURE.sk, OC Mlyny, Nitra, SK 2010TB Banská Stanica, Slovak – Norwegian Sculpture Symposium, Banská St a nica Contemporary, Banská Štiavnica, SK – Wildness, Banská St a nica Contemporary, Banská Štiavnica, SK – Exhibition, Nitrianska Gallery, Nitra, SK 2009TBD Kingdom, Medium Gallery, Bratislava, SK - Country Slovakia, Kysucká Gallery, Oščadnica, SK – Sculpture and Object XIV., SVÚ exhibition hall, Bratislava, SK 2008TRENČÍN‚ 08 – Selection of Contemporary Slovak Sculpture, M.A. Bazovského Gallery, Trenčín, SK – TB Dalane kunstprosjekt, Dalane videregående skole, Egersund and exterior of a Dalane region, NO – Sculpture and Object XIII., Art House, Bratislava, SK 2007Meeting III, M Gallery, Rovinka, SK – Facts/ Artefacts, 1st Biennial of a Small Format Sculpture, Pezinok, SK 2006Art Film, Bratislava, SK – Small scale/sculpture/malý formát, Konsepti showroom, Bratislava, SK 2005Review of a Review, Považská Gallery, Žilina, SK 2004Šupkambek, Bratislava, SK 2003 Kom art Gallery, Dunajská Streda, SK 2002Portrait of Ľudovít Rajter and Eugen Suchoň, Museum Pezinok, SK – Exhibition in Vienna, AUS 2001Review of a Review, Považská Gallery, Žilina, SK – DESIGN CENTRUM VOLKSWAGEN, Wolfsburg,D

Individual Exhibitions: 2010Inside, down, with E. Masaryková, ENTER Gallery, Bratislava, SK

Workshops and Symposia: 2010TB Banská Stanica, Banská Štiavnica, SK 2009PANTA RHEI, Uherské Hradište, CZ 2007We You to Ourselves, Zázrivá, SK 2006H2O, Nimnica, SK – Memory Limits, Litvínov, CZ – Here and Now, Zázrivá, SK – WOOD, Zlín, CZ 2005KAKAKA, Orónsko, PL – Interdisciplinary workshop Kremnica, SK 2004Project Bus, Orónsko, PL 2003International Art Symposium, Culture Island, Zell am See, D – Interdisciplinary workshop Beladice, SK